Obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami, stanovenými pro používání platformy Pitch Deck LIVE.

Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.


 

Základní pojmy

1. Platformu Pitch Deck LIVE provozuje a vlastní společnost Pitch Deck s.r.o., zapsaná pod spisovou značkou C 133835 u Krajského soudu v Brně, IČ: 192 74 556. Adresa provozovny je Pohodová 55, 671 68, okr. Znojmo

2. Uživatelem je osoba, které je starší 18 let a vyplní registrační formulář na adresách www.pitchdecklive.cz , případně pitchdecklive.com a provede ověření své identity (např. kliknutím na ověřovací odkaz zaslaný do zadané e-mailové schránky).


3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní platformy Pitch Deck LIVE, dostupné z adresy www.pitchdecklive.cz případně pitchdecklive.com.


4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Platformy za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.


5. Platformou se rozumí webová nebo mobilní aplikace Pitch Deck LIVE, která propojuje investory, business ownery či ty, co hledají obchodního partnera či kolegu.


6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře).


7. Přijetí nabídky je emailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


8. Uživatelský účet je unikátní kombinací jména, telefonní čísla, emailové adresy uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze platformy při zřizování svého uživatelského účtu.


9. Pokud si uživatel změní druh členství, považuje se toto za návrh na změnu smlouvy. Pokud potvrdí změnu členství, jedná se o přijetí návrhu na změnu smlouvy.


10. Pokud dojde k blokaci účtu, jedná se o omezení přístupu uživatele ke všem účtům.


11. Zrušení účtu je nenávratné smazání všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.


 

Práva a povinnosti uživatele

1. Při registraci je uživatel povinný vyplnit své kontaktní údaje z důvodu komunikace s poskytovatelem služby a pro účely fakturace odebraných služeb. Uživatel má povinnost udržovat své kontaktní údaje pořád aktuální. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.


2. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany poskytovatele. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný.


3. Uživatel má povinnost ochraňovat svá přístupová jména a hesla ke zřízené službě před možným zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.


4. Platforma Pitch Deck LIVE i její mobilní verze je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k platformě podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.


5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za vyplněné informace ohledně uživatelského projektu, např. obchodní plány, ekonomické ukazatele, výstupní analýzy. Je to zodpovědnost uživatele, aby se ujistil o úplnosti a bezchybnosti svých vyplněných informací.


6. Uživatel se zavazuje neposkytovat nebo neprodávat platformu třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.


7. Uživatel nesmí šiřit jakékoliv viry či vyvíjet jiné protiprávní činnosti. Dále nesmí provádět různé penetrační testy či analýzy zranitelnosti našich softwarových služeb. Nesmí negativně ovlivnit dostupnost a stabilitu naší platformy.


8. Pokud nám během užívání platformy uživatel poskytne jakýkoliv obsah (např. osobní údaje), máme za to, že má vyřešené práva třetích osob a že má právo tento obsah do platformy nahrát. Pokud by tímto uživatelovým jednáním vznikla škoda, můžeme chtít po uživateli ji uhradit.


9. Uživatel zodpovídá  za svá data, které do platformy vkládá a zavazuje se užívat poskytovanou platformu v souladu s právním řádem České republiky.


10. Pokud má uživatel zvolené placené členstvím, zavazuje se platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.


11. Uživatel může kdykoliv Smlouvu zrušit, tím že zruší svůj účet. Žádost o smazání účtu lze podat zasláním na e-mailovou schránku support@pitchdecklive.com, avšak musíte žádost poslat ze stejné e-mailové adresy, na které máte svůj účet registrován.


V případě ukončení předplacené služby ale nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny ani její části. Všechna data uživatele jsou po zrušení účtu smazána. Uživatel může zrušit svůj účet pouze v případě, že ho nemá zablokovaný z důvodu porušení některé z daných podmínek.


 

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinný zabepečit nepřetržitý provoz platformy.


2. Pokud dojde k přerušení platformy z nepředvídatelných důvodů, jako je například odstávka elektrické energie, výpadek internetu, nebo přerušení provozu z důvodu nutných zásahů poskytovatele do provozu serveru ( o těchto důvodech bude uživatel informován), nejedná se o porušení povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz platformy.


3. Poskytovatel může zrušit uživateli účet, pokud porušuje Smluvní podmínky, záměrně zneuživá grafické prvky platformy a poškozuje platformu, případně nelegálně šíří obsah platformy či mobilní aplikace.


4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet uživateli, který se do platformy nepřihlásil déle než 1 rok. Než dojde ke zrušení účtu, upozorní ho poskytovatel na email majitele účtu.


5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním platformy.


6. Poskytovatel má právo dle §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku změnit tyto obchodní podmínky, může to být např. z důvodu aktualizování podmínek v souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá logická potřeba obchodní podmínky v budoucnosti změnit. Poskytovatel na změnu podmínek upozorní uživatele na webu www.pitchdecklive.cz nebo v uživatelském účtu ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.


7. Pokud by uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasil, má právo zrušit účet.


8. Poskytovatel má právo zasílat uživateli obchodní sdělení či jiné informace prostřednictvím emailu. Pokud uživatel se zasíláním nesouhlasí, musí to oznámit prostřednictvím emailu.


 

Platební podmínky, ukončení služby

1. Cena za placené členství či za jiné placené služby je stanovena dle aktuálního ceníku nebo v předmětu objednávky. Ceník členství je zveřejněný na https://www.pitchdecklive.cz/clenstvi/.


2. Členství jako HOST je zdarma, ostatní členství jsou placená.


3. Platba se provádí předem, a to na základě faktury, kterou Vám zašleme prostřednictvím emailu. Tato platba je nevratná.


4. Cenu jde uhradit bezhotovostně nebo platbou kartou online. Pro platby je využíváno služeb třetí strany tzv. Payment Processora (dále jen „Zpracovatel plateb“). Zpracování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů Zpracovatele plateb. Souhlasíte s tím, že platby za služby společnosti Pitch Deck s.r.o. budou probíhat prostřednictvím zpracovatele plateb, který bude platby zpracovávat a bude vystavovat patřičné účetní doklady. Nad výkonem ani nad bezpečností zpracovatele plateb nenese Pitch Deck s.r.o. odpovědnost. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit našemu zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba. Zpracovatel plateb je společnost Digital Payments CZ s.r.o.


5. Při provádění platby postupujte dle uvedených instrukcí.


6. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit.


7. Poskytovatel má právo, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb, např. z důvodu zavedení nových funkcí či inflace.


8. Cena za členství se platí 1x ročně, případně 1x za půl roku, pokud je tak dané členství nastaveno.


9. Uživatel může požádat poskytovatele o archivaci svého účtu.


10. Poskytovat může uživateli zablokovat účet, pokud je v prodlení s platbou za užívání platformy déle než 14 pracovních dní, do té doby, než dojde k úhradě, a to bez předchozího upozornění.


11. Pokud bude účet zablokovaný déle než měsíc, může poskytovatel zrušit pravidelné upomínání za nezaplacení služby.


12. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za placené členství či za jiné placené služby déle než 3 měsíce. Než účet zruší, upozorní uživatele na email majitele účtu.


13. Poskytovatel může služby prostřednictvím platformy omezit nebo zrušit (odstoupením od smlouvy) bez nároku na vrácení zaplacené ceny, a to v případě:

  • pokud platformu používáte k protiprávním účelům nebo proti dobrým mravům,
  • prostřednictvím naší platformy porušujete práva třetích osob,
  • opakovaně porušujete naše smluvní podmínky,
  • porušujete právní předpisy,
  • neoprávněně využiváte znalost o myšlenkách a principech, konfiguracích nebo použitých metodách, na kterých Pitch Deck LIVE založený.

 

14. Omezení nebo odstoupení můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Odstoupení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit cenu za službu, kterou jsme vám zčásti nebo zcela poskytli. Odstoupení také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy, případně jiná ustanovení, která z povahy věci mají i nadále zůstat v platnosti.

 

15. Poskytování platformy máme právo ze závažných důvodů ukončit, a to po předchozím písemném upozornění, které vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou vyplníte při registraci. Toto oznámení zašleme nejpozději 2 měsíce předem. Taková situace může nastat, například v případě ukončení provozu naší služby.

 

 

Reklamace, odpovědnost za vady, podpora

1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

 

2. Podpora k používání dané platformy je prováděna pouze v elektronické podobě (email, chat, informace v uživatelském rozhraní).

 

3. Fakturace probíhá elektronickým způsobem, odesílání písemností souvisejících s naší platformou probíhá elektronicky.

 

4. Případné reklamace lze zaslat prostřednictvím emailu na support@pitchdecklive.com. Reklamace lze uplatnit v souladu se zákonem.

 

5. Pokud budete mít problémy s naší plaformou a vzniklé potíže budou na vaší straně (např. výpadek internetu, neaktualizovaný operační systém, nefunkční technické vybavení, neneseme za to odpovědnost.

 

 

Náhrada škody

1. Je vaší odpovědností nahrávat do platformy jen daný obsah, na co je platforma určena a tím pádem neodpovídáme za to, že jste do platformy nahráli obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že bude obsah zpřístupněný neoprávněným osobám, případně pokud daný obsah v naší platformě může zasáhnout do práv třetích osob nebo že daný obsah v naší platformě je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

 

2. Naše platforma, klientský účet, nemusí být dostupná nepřetržitě, a to hlavně z důvodu nutné údržby hardwarového či softwarového vybavení třetích osob, případně výpadku služeb třetích stran či jiných nepředvídatelných udalostí, neodpovídáme za případné škody. V případě výpadku, to vždy řešíme. Pokud by byl výpadek naší platformy delší než 24 hod. a tento výpadek bude způsobený z naší strany, a ne vlivem třetích osob, poskytneme vám slevu v úměrné výši za dané předplacené služby. Další náhradu škody ale již neposkytujeme.

 

3. O plánovaných odstávkách informujeme uživatele v uživatelské učtu či emailem.

 

4. V případě, že váš uživatelský účet zpřistupníte třetím osobám a případně dojde ke smazání účtu nebo změnu některých položek v účtu, neneseme za to odpovědnost. V případě, že by tímto porušením byla způsobená nějaké škoda, jste povinni s námi spolupracovat na snížení této škody, a to včetně nemajetkové újmy.

 

5. Naše platforma je závislá na pravidelném fungování třetích stran. Toto fungování nejde ovlivnit, proto, pokud by došlo k výpadku naší platformy kvůli třetím stranám, neneseme za toto odpovědnost.

 

 

Závěrem

1. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.

 

2. Pro případ sporů jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele platformy Pitch Deck LIVE.

 

3. Ochranu osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních ůdajů a Zpracovatelská smlouva.

 

4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 1.1.2022

Vyzkoušejte nezávazně
Pitch Deck LIVE

Chci se registrovat