Co je to podnikatelský záměr?

Podnikatelský záměr (plán) nebo též business plán je podstatný dokument, který si sestavuje podnikatel na začátku svých obchodních činností. Může se jednat o podnikatelský plán zcela na začátku jeho podnikání, při uvedení nového produktu či služby na trh, novou investici či rozšíření obchodních aktivit. Jeho podstatou je vytvořit pravdivý a přesvědčivý přehled o schopnostech, cílech, nástrojích a potencionálním výnosu podnikatelského projektu. Vyjadřuje rozsáhlý soubor myšlenek, analýz, faktů a predikcí, týkající se určitého podnikatelského projektu.


Podnikatelský plán se dá krásně charakterizovat v pěti bodech:
 • Srozumitelný
 • Logický
 • Rozumně stručný
 • Pravdivý a reálný
 • Respektující rizika

Pitch Deck LIVE - podnikatelský plán


Podnikatelský záměr umožňuje z nápadů vytvořit plán, pomocí něhož se urychlí jeho realizace a může se díky němu člověk vyhnout velkému množství chyb. Plán je nezbytné sestavovat, pokud podnikatel usiluje o finanční prostředky od banky či investora, nebo pokud chce najít vhodného společníka pro společné podnikání. Jedná se o dobrý dorozumívací prostředek, prostřednictvím něhož podnikatel dokáže vysvětlit řadu věcí. Vyjadřuje rozsáhlý soubor myšlenek, analýz, faktů a predikcí, týkající se určitého podnikatelského projektu.


 

Struktura podnikatelského záměru


Struktura podnikatelského záměru je do značné míry podřízena účelu, pro který se vytváří. Nemusí se používat veškeré doporučené nástroje, ale pouze ty, které odpovídají individuálním potřebám. Záměr je v podstatě určitá myšlenková mapa, kterou je možno v budoucnu upravovat a aktualizovat. Je v něm možno nalézt faktory úspěchu budoucího podnikání, možná rizika, finanční a marketingový plán, SWOT analýza i časový harmonogram.


"Pamatujte, že podstatou podnikatelského plánu je vytvořit pravdivý a přesvědčivý přehled o schopnostech, cílech, nástrojích a potencionálním výnosu podnikatelského projektu."
 

A jaký je obsah podnikatelského plánu?


1. Titulní strana

Zde se vyplňuje jméno společnosti, sídlo, jména společníků, kontakty a IČO.


2. Obecné a úvodní informace

V úvodní kapitole je potřeba dostat čtenáře do děje a uvést ho do problému. Zde se musí stručně popsat projekt a stanovit základní informace.


Většinou to bývají následující:
 • Název podniku (obchodní jméno)
 • Zakladatel/é podniku – jméno a příjmení
 • IČO a DIČ
 • Datum (přepokládaného) založení podniku
 • Hlavní podnikatelská myšlenka
 • Poslaní podniku
 • Účel podnikatelského záměru
 • Kontaktní údaje – telefon, email, bydliště, webová stránka

3. Podnikatelský projekt

V tomto bodu se musí popsat důležité věci týkající se podnikatelského projektu (podniku).


Bývají to následující:
 • Obory podnikových činností
 • Oprávnění k provozování podniku
 • Organizačně-právní forma podnikání (PO/FO)
 • Stadium rozvoje podniku
 • Majetkoprávní vztahy – popis majetku
 • Historie podniku – vznik firmy, významné mezníky
 • Organizace podniku – systém řízení, lidské zdroje
 • Místo podnikání – popis prostoru, mapa, parkování,…
 • Fungování podniku – provozní doba, administrativa, technologie,…
 • Dopady na životní prostředí
 • Postupy při práci – bezpečnost práce, hygiena,…
 • Postavení na trhu – analýza konkurence, podíl na trhu
 • Charakteristika na působícím trhu – analýza odvětví, vývojové trendy, potenciál trhu

4. Cíle podnikatelského projektu

Je důležité přemýšlet nad tím, kam společnost (podnik) směřuje, co se očekává a co se chce, aby bylo splněno. Z podnikatelského záměru musí být jasné, kam se míří. Jde o popsání určitého výrobku nebo služby, na který se zaměřujeme. Příklady cílů mohou být dosažení celosvětové značky, ovládnutí trhu, vydělat hodně peněz, vysoké postavení na trhu, velký tržní podíl a mnoho dalších.


5. Marketingový plán

Marketing je v dnešní době velice podstatnou součástí strategických plánů společností, proto je dobré si rozmyslet vhodnou formu podpory a propagace svého projektu. Je zásadní si zvolit správný marketingový cíl. Důležité je myslet na cílovou skupinu, jelikož na ně cílíme reklamou a na konkurenci, od které se můžeme inspirovat.


Do marketingového plánu patří:
 • Způsob a plán prodeje (prodejní strategie)
 • Cenová politika (strategie)
 • Propagace (marketingová komunikace) – nástroje, náklady na propagaci
 • Distribuční cesty – místa střetu dodavatelů a odběratelů (prodejců a zákazníků)
 • Stanovení cílové skupiny – vytvoření person

6. Výrobní plán

Pro společnosti, které jsou zaměřeny především na výrobní činnosti, je vhodné zahrnou to podnikatelského záměru i výrobní plán.


Ten obsahuje následující položky:
 • Potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci,…
 • Produkční (výrobní) kapacita – výkon, normy, zmetkovost
 • Logistika (doprava)
 • Dodavatelé
 • Ekonomické a technické ukazatele

7. Finanční plán

Finanční plán je stěžejní část každého podnikatelského záměru. Peníze by měly sloužit jako palivo a motivace pro tvorbu velké a úspěšné společnosti. Je důležité umět správně hospodařit s finančními prostředky, proto je dobrý nápad sestavit si finanční plán popisující alespoň zhruba firemní obraty.


Finanční plán je rozdělen na dvě hlavní části:
  • Zakladatelský rozpočet – Zde jsou shrnuty zdroje (výdaje, příjmy, náklady, výnosy) potřebné před samotným začátkem podnikání k rozjezdu projektu a pro první rok fungování podniku.
  • Provozní rozpočet – Ten se stanovuje na začátku každého účetního období a následně se v něm zohledňují zkušenosti z minulých let.

Dále může obsahovat:
   • Výkaz CF (cash flow) – tok hotovosti
   • Výkaz zisků a ztrát (VZZ)
   • Účetní výkazy – bilance, rozvaha
   • Přepokládaný finanční výsledek – výnosy, prodej

8. Zdroje financování

Zde se uvádí finance pro rozvoj firmy a jejich zdroje. Financování může být buď z vlastních zdrojů (vklady vlastníků, tichého společníka, odpisy, fondy) nebo cizích zdrojů (krátkodobé či dlouhodobé úvěry, leasing, dotace).


9. Rizika projektu a SWOT analýza
   Každý projekt v sobě ukrývá určitá rizika. Čím detailněji a kvalitněji se zpracuje podnikatelský záměr, tím snáze se předejde možným rizikům nebo alespoň dojde k jejich snížení. Je dobré si zpracovat analýzu rizik, kde se určí strategie, jak rizika minimalizovat nebo se jim vyhnout. V identifikaci rizik může sloužit i známá SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby (rizika).

10. Časový harmonogram

Pro veškeré myšlenky a nápady je zapotřebí stanovit nějaký časový plán (osu, harmonogram), ve kterém se budou jednotlivé kroky plnit, aby se dosáhlo stanoveného cíle. Je dobré si sestavit harmonogram činností, které vás čekají. Doporučuje se definovat si kontrolní milníky, podle kterých se pozná, zda vše probíhá podle plánu a určit si odpovědné osoby na kontrolu jednotlivých kroků.


11. Přílohy

Je to doplňková část podnikatelského plánu. Do příloh se uvádí vše, co je pro daný podnikatelský projekt sice relevantní, ale více detailní a proto se uvádí položky do příloh.


Mohou to být:
   • Certifikáty, osvědčení, patenty
   • Technická dokumentace výrobku
   • Ceníky
   • Mapa umístění provozovny
   • Smlouvy s dodavateli a odběrateli
   • Smlouvy se zaměstnanci
   • Nájemní smlouva
   • Propagační materiály
   • Podklady z výzkumu
 
Podnikatelský plán je jedna z volitelných příloh, když vytváříte v naší platformě svůj Pitch Deck. Určitě doporučujeme tuto přílohu do svého Pitch Decku zahrnout. Zrychlí to často komunikaci s případnými partnery či investory. Zejména pokud sháníte vyšší investici.

Vyzkoušejte nezávazně
Pitch Deck LIVE

Chci se registrovat jako HOST